Защо е нужно да бъде променен Законът за защита на личните данни?

Защо е нужно да бъде променен Законът за защита на личните данни, след като Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) се прилага директно?
Според съображение 153 на Регламент 2016/679 правото на държавите-членки следва да съвместява разпоредбите, уреждащи свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, включително за журналистически, академични, художествени или литературни цели, и правото на защита на личните данни. Обработването на лични данни единствено за журналистически цели или за академично, художествено или литературно изразяване подлежи на дерогации или освобождаване от изискванията на някои разпоредби на регламента, за да се съчетае при необходимост правото на защита на личните данни с правото на свобода на изразяване на мнение и свобода на информация, заложени в член 11 от Хартата на основните права на ЕС.

Цялата публикация „Защо е нужно да бъде променен Законът за защита на личните данни?“