Правила на АП за водене на преговори с потенциални купувачи от 1995 г.

Правилата са приети на заседание на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация на 05.09.1995 г.  и влизат в сила от 12.09.1995 г.

Правила на АП за водене на преговори с потенциални купувачи от 1995 г.