Имената на участниците в процедурите по ЗОП не се заличават, каза КЗЛД

Имената на участниците (възложители, членове на комисии, участници или техни упълномощени представители и т.н.) не следва да бъдат заличавани с оглед спазване на принципа за публичност и прозрачност, прогласен в чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОП, каза КЗЛД в свое становище относно защитата на личните данни в контекста на прилагане на Закона за обществените поръчки.

Цялата публикация „Имената на участниците в процедурите по ЗОП не се заличават, каза КЗЛД“