30 юни наближава, а Министерството на културата праща на басейн декларациите за собствеността на медиите и полученото финансиране

Вместо Справка за отразяване на предложенията и становищата по проекта на Наредба за реда за подаване на декларациите и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 от Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ), в портала за обществени консултации са качени коментарите по проект на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване

Цялата публикация „30 юни наближава, а Министерството на културата праща на басейн декларациите за собствеността на медиите и полученото финансиране“