Влезе в сила регламентът за обработването на лични данни от европейските институции

Влезе в сила Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския Парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

Цялата публикация „Влезе в сила регламентът за обработването на лични данни от европейските институции“