Противоепидемични мерки, прилагани в сградата на Комисията за защита на личните данни

За гражданите и организациите, страни в административните производства, които искат да присъстват на откритите заседания на КЗЛД, е осигурена видеоконферентна връзка в заседателната зала или в приемната на ведомството

Цялата публикация „Противоепидемични мерки, прилагани в сградата на Комисията за защита на личните данни“