Валери Борисов търси обратната връзка чрез демонстрации

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за електронното управление на компютъра ми изглежда така – S 1. B qn. 2 ce cuaAaea Hoea a,4. 3: „(3) fltpar.rvex aAMhHxcrparop Ha AaHHU e u nt4t\e no .rr. L, ar. 2, K.raro B 3axoH e npeABnAeHO AaHHITe, KOhro o6pa60rsa,4a yr{acrear B aAMt,lHUCTpar!4BHO nporaao4creo.“ 5 2. Cla4aea ce HoB,{n. 52a: „{errpaaurupaHa cucrema 3a ynpaBneHre Ha pergrcrpx tln. 52a. (1) flpegce.qarensr Ha .0,bpxaBHa areHqh, ,,Eaexrponuo ynpaoreuue,, cb3AaBa noAArpx

Цялата публикация „Валери Борисов търси обратната връзка чрез демонстрации“