Публикуваха Наредбата за обработване на лични данни в ДАНС

Освен в „Държавен вестник“ наредбата може да се прочете и на сайта на Държавна агенция „Национална сигурност“

Цялата публикация „Публикуваха Наредбата за обработване на лични данни в ДАНС“

ДАНС публикува отговор на моето становище по проекта на Наредба за реда за обработване на лични данни

Според становището на агенцията „разпоредбата на чл. 53 от Закона за защита на личните данни се съдържа в Раздел ІІ „Права на субекта на данни“ на Глава осма „Правила за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване“. Видно от систематическото място на визираната разпоредба, същата касае обработването на лични данни, свързано с дейностите по предотвратяване, разследване, разкриване и наказателно преследване на престъпления, но не и с дейностите по набиране и подбор на персонал, какъвто е направеният коментар.“

Цялата публикация „ДАНС публикува отговор на моето становище по проекта на Наредба за реда за обработване на лични данни“