До 5 октомври се приемат становища по Методиката за извършване на проверка на схеми за електронна идентификация

Проектът е на Държавна агенция „Електронно управление“

Цялата публикация „До 5 октомври се приемат становища по Методиката за извършване на проверка на схеми за електронна идентификация“

Валери Борисов търси обратната връзка чрез демонстрации

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за електронното управление на компютъра ми изглежда така – S 1. B qn. 2 ce cuaAaea Hoea a,4. 3: „(3) fltpar.rvex aAMhHxcrparop Ha AaHHU e u nt4t\e no .rr. L, ar. 2, K.raro B 3axoH e npeABnAeHO AaHHITe, KOhro o6pa60rsa,4a yr{acrear B aAMt,lHUCTpar!4BHO nporaao4creo.“ 5 2. Cla4aea ce HoB,{n. 52a: „{errpaaurupaHa cucrema 3a ynpaBneHre Ha pergrcrpx tln. 52a. (1) flpegce.qarensr Ha .0,bpxaBHa areHqh, ,,Eaexrponuo ynpaoreuue,, cb3AaBa noAArpx

Цялата публикация „Валери Борисов търси обратната връзка чрез демонстрации“

ДАЕУ ще проверява достъпността на уеб сайтове и мобилни приложения от обществения сектор

Министерствата имат срок до 30 септември 2020 г. да спазят правилата за институционална идентичност

Цялата публикация „ДАЕУ ще проверява достъпността на уеб сайтове и мобилни приложения от обществения сектор“

Защо не се възползвах от услугата на ДАЕУ за персонална справка какви мои лични данни са налични в държавните регистри

Като привърженик на безхартиената администрация разгледах развитието на услугата „Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през Средата за междурегистров обмен RegiX“ на сайта на ДАЕУ

Цялата публикация „Защо не се възползвах от услугата на ДАЕУ за персонална справка какви мои лични данни са налични в държавните регистри“