Как умират акциите от масовата приватизация?

Всеки, който иска да види как умират акции от масовата приватизация, може да се разходи до печатницата на ИПК Родина на „Цариградско шосе“.

Сбогом акции! Ирония и сарказъм можете да откриете в постановлението за първия тур от масовата приватизация:

Чл. 8. (1) Центърът за масова приватизация да организира активна разяснителна кампания, включително чрез средствата за масово осведомяване, за пропагандиране начина на извършването, целите и значението на приватизацията чрез инвестиционни бонове.

(2) В едноседмичен срок от влизане в сила на постановлението Центърът за масова приватизация възлага с договор на ИПК  „Родина“ отпечатването на 2 милиона рекламни екземпляра на инвестиционни бонове върху обикновена хартия с цвят и форма, различни от оригиналните, които по време на разяснителната кампания да се раздават на населението.

(3) В двуседмичен срок от влизане в сила на постановлението Центърът за масова приватизация възлага на ИПК „Родина“ отпечатването на брошура с основните нормативни актове относно приватизацията чрез инвестиционни бонове с необходимите пояснения, съдържаща и предварителния списък на държавните предприятия съгласно приложението, в тираж 500 000 екземпляра.