В 25 държави и в европейски институции длъжностни лица по защита на данните ще получат въпросници за попълване

Това е второто координирано надзорно действие на Европейския комитет за защита на данните

Европейският комитет по защита на данните (EDPB/ЕКЗД) съобщи на 15 март, че започва второ координирано надзорно действие (CEF 23). През цялата година 26 органа за защита на данните ще проучват определянето и позицията на длъжностните лица по защита на данните (DPO).

Длъжностните лица по защита на личните данни имат основен принос за спазването на правните разпоредби за защита на личните данни и за подпомагане на ефективната защита на правата на субектите на данни. По този начин те играят важна роля като посредници между органите за защита на данните, лицата, бизнес организациите и публичната администрация.

За да се прецени дали DPO имат позицията в своите организации, изисквана от чл. 37-39 GDPR и ресурсите, необходими за изпълнение на техните задачи, участващите DPA ще прилагат Coordinated Enforcement Framework CEF на национално ниво с изпращане на въпросници за подпомагане на установяването на факти или въпросници за установяване дали е необходимо официално разследване; започване на официално разследване; проследяване на текущи официални разследвания.

Резултатите от съвместната инициатива ще бъдат анализирани по координиран начин и ОЗД ще вземат решение за евентуален по-нататъшен национален надзор и действия за прилагане. Освен това резултатите ще бъдат обобщени, генерирайки по-задълбочен поглед върху темата и позволявайки целенасочени последващи действия на ниво ЕС. ЕКЗД ще публикува доклад за резултата от този анализ, след като действията приключат.

Тази поредица от действия е втората инициатива по Координираната рамка за прилагане (CEF). Инициативите на CEF имат за цел да рационализират правоприлагането и сътрудничеството между органите за защита на данните (DPA).

През 2022 г. избраната тема беше използването на облачни услуги от публичния сектор. Докладът за резултатите от тази първа инициатива на CEF беше публикуван на 18 януари 2023 г.

Ръководителят на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД/EDPS) Войчех Вевюровски е цитиран да казва, че ролята на длъжностното лице по защита на данните е от решаващо значение за гарантиране, че законодателството за защита на данните се прилага в субектите в ЕС и в институциите, органите, службите и агенциите на ЕС (EUI). Като преодоляват празнината между законодателството на ЕС за защита на данните и неговото практическо приложение, служителите по защита на данните помагат за насърчаване на ефективната защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни на лицата. Сътрудничеството с ЕКЗД има за цел да улесни последователното и съгласувано прилагане на закона за защита на данните, неговите принципи и добри практики в ЕС/ЕИП.

Сътрудничеството на ЕНОЗД в координираните действия по прилагане на ЕКЗД ще се съсредоточи върху ролята, отговорностите и задачите на служителите по защита на данните в EUI. В подкрепа на тази работа ЕНОЗД е изпратил въпросник до служителите за защита на данните на EUI с цел проверка на съответствието им с приложимото законодателство за защита на данните, Регламент (ЕС) 2018/1725. Това може да включва проверка, например, на независимостта на DPO, как те предоставят съветите си и изпълняват задълженията си в светлината на дейностите на EUI, включващи обработка на лични данни на физически лица.

Чешкият надзорен орган съобщи, че ще се проверяват DPO в публичния сектор.