Комисията за защита на личните данни дава възможност на нарушителите да намалят с 20 % глобите си, ако платят в 14-дневен срок

Условието за прилагане на новите текстове в Закона за административните нарушения и наказания е административно-наказателните преписки да са образувани след 23.12.2021 г.

След измененията и допълненията в Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2020 г.) от 23.12.2021г.  беше въведена 20 % по-ниска глоба за административно нарушение, ако е платена в 14-дневен срок.

Затова в края на 2021 г. попитах Комисията за защита на личните данни дали ще прилага въведената нова норма на чл. 79б от ЗАНН?

КЗЛД ми отговори следното: С брой 109 от 2020 г. на Държавен вестник е изменен и допълнен Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които норми влизат в сила, считано от 23.12.2021 г.

Съгласно чл. 1а от Закона за нормативните актове, нормативния акт съдържа общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, има нееднократно действие и се издава или приема от компетентен държавен орган. ЗАНН се прилага от всеки административен орган, имащ правомощието да търси административно наказателната отговорност на виновните лица, като е длъжен да спазва императивните процесуални правила, въведени в него. Съдилищата в страната осъществяват надзор за законност при спазване на въведените процедури и въведени нови срокове в ЗАНН.

Аналогично стои въпросът, поставен от Вас, дали КЗЛД ще прилага въведената нова норма на чл. 79б от ЗАНН. Отговорът на този въпрос е положителен.

Председателят на КЗЛД като административно-наказващ орган по реда на ЗАНН, при образувани след 23.12.2021 г. административно-наказателни преписки, стриктно ще съблюдава спазването на правната рамка при издаване, връчване и обжалване на наказателните постановления, включително и в частта относно плащането на наложената глоба/имуществена санкция в размер на 80/100 от наложения размер, в срок от 14-дни, считано от връчване на наказателното постановление.“

Това означава, че според новите правила за административнонаказателно производство, лицата, които не желаят да обжалват наложена от КЗЛД глоба, могат да платят 80 % от нейния размер.

За разлика от НАП КЗЛД не иска нарушителят да подава специален документ, за да се възползва от намалението. Националната агенция за приходите обяви, че в офис на НАП трябва да се подаде заявление по образец и да внесе сумата в двуседмичен срок от връчване на наказателното постановление по банкова сметка „Данъци и други приходи за централния бюджет“ на компетентната териториална дирекция или офис на НАП. Ако не бъде подадено заявлението, то нарушителите губят правото си да се възползват от възможността да платят по-ниска санкция.

Можете да споделите: