Проект на МОН за внедряване на система за управление на идентичността беше отличен на първите PMI награди в България

Ура! Има пет нови електронни услуги в портала на Държавна агенция „Електронно управление“!

Проектът на МОН е за изграждане на облачна среда и внедряване на система за управление на идентичността и обхваща създаването на националните електронни профили за учениците и учителите, съобщи сайтът на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

Дейностите са част от мащабния проект за дигитална трансформация на образованието “Образование за утрешния ден”, на стойност 104 959 178 лева, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Благодарение на него стана възможно дистанционното обучение по време на пандемията oт COVID-19.

Изградената система от индивидуални акаунти предоставя достъп до най-големите образователни платформи, без да е необходима регистрация. Виртуалните класни стаи също се създават автоматично.

Всеки електронен профил е персонален и уникален. Учениците ще използват профилите си през цялото време на своето обучение, като чрез тях ще могат да достигат до всички необходими материали и ресурси. По същия начин преподавателите ще имат достъп до тях, независимо в кое училище работят.

Разработената платформа обединява 1,3 млн. потребители в училища и детски градини. Осигурени са над 1 млн. виртуални класни стаи.

Конкурсът Bulgarian Project Management Awards 2021 г. беше организиран от българския клон на международния Институт за управление на проекти (PMI Bulgaria Chapter). В надпреварата участваха 44 проекта на 33 организации от публичния и частния сектор.

Министерството на образованието и науката съобщи, че първите пет електронни услуги вече са достъпни за граждани и юридически лица чрез Портала за достъп на електронни административни услуги. Порталът се управлява от Държавна агенция „Електронно управление“.

По електронен път вече ще може да се заявява издаването на удостоверение за придобито до 27.12.1995 г. в България полувисше или висше образование, както и за придобита до 22.05.2007 г. образователно-квалификационна степен „специалист по …”. Услугата е достъпна на електронен адрес. Удостоверението се издава на български и чуждестранни граждани за ползване в чужбина.

Нова електронна услуга се въвежда и за частните детски градини и училища. Техни представители вече ще могат да подават заявления за вписване, промени и отписване от регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и чрез Портала на електронен адрес. Частните детски градини и училища не могат да работят, без да са вписани в регистъра и да имат издадено удостоверение за това.

От същото улеснение ще се възползват и частните професионални колежи. За да осъществяват своята дейност, те трябва също да са вписани в регистъра на професионалните колежи и да имат издадено удостоверение от МОН. Занапред професионалните колежи ще могат да подават заявления за вписване, отписване или промени към регистъра и през Портала за електронни административни услуги на електронен адрес.

Другите две електронни услуги се отнасят до предоставянето на вътрешни административни услуги. Електронно заявление за издаване на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредена за обект на образованието и науката, може да се подаде на електронен адрес. Електронно заявление за издаване на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката, може да се поиска чрез заявление, подадено на електронен адрес.

На посочените интернет адреси могат да се намерят заявленията за всяка от е-услугите. Остава и възможността за подаване на заявленията по пощата и на място в Центъра за административно обслужване на МОН.

Можете да споделите: