НАП: Преустановява се вписването и достъпа до регистър на хазартно уязвимите лица за срок от две години

Не са ми известни мотивите на законодателя за това отлагане, но по време на общественото обсъждане през октомври на Стратегията за психично здраве на гражданите на република България 2020 – 2030 г. се оказа ,че хазартната зависимост не е включена, т. е. за лечението й няма държавно финансиране

НАП съобщи, че „за периода от 12.12.2020 г. до 12.12.2022 г. се преустановява воденето на регистър на уязвими лица по чл. 10г от Закона за хазарта, както и достъпът до него. Това гласят промените в Закона за хазарта, обнародвани в ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г.

В този период НАП няма задължение да извършва нови вписвания и заличавания в регистъра по чл. 10г от ЗХ, както и да уведомява организаторите за вече включените в регистъра лица. За периода на отсрочването не възниква задължение за хазартните оператори да не допускат включените в регистъра лица до участие в хазартните игри;

Вписаните в регистъра лица няма да бъдат заличени от него. Действието на вписването им се запазва, като изтеклата до 12.12.2020 г. част от периода –посочен от лицето, за който да се извърши вписването, се зачита, а оставащата част от този период ще продължи да тече след 12.12.2022 г.

Лицата, подали искане за вписване в регистъра след 12.12.2020 г. няма да бъдат вписвани. При желание от тяхна страна, могат да подадат ново искане за вписване след 12.12.2022 г., когато воденето на регистър на уязвими лица ще бъде подновено.

Допълнителна информация относно дейностите във връзка със ЗХ може да откриете на интернет страницата на НАП, в рубриката „Хазарт“. За допълнителни въпроси можете да се обърнете към Информационния център на НАП на тел.: 0700 18 700 или на имейл:  infocenter@nra.bg.“

На 7 октомври писах, че НАП създаде регистър с чувствителни лични данни без оценка на въздействието.

Не е ясно дали ведомството ще се възползва от двете години, за да направи оценката. Важно е Министерството на здравеопазването да се осъзнае и да промени Стратегията за психично здраве на гражданите на република България 2020 – 2030 г., която имаше обществено обсъждане от 3 октомври до 1 ноември 2020 г.

Там има много интересни мнения по стратегията – например на Сдружение „АРЗ Солидарност“, в което се казва във връзка с новия чл. 10 г в Закона за хазарта – „Очевидно е, че законодателят признава съществуването на хазартната зависимост като заболяване, както и нуждата от консултиране и терапия, но в същото време не предвижда осигуряването на помощ за пострадалите под формата на услуги, финансирани поне частично от държавния бюджет или Националната здравноосигурителна каса.

В съотвествие с този закон организаторите на хазартни игри насочват своите клиенти към рехабилитационни програми, които не са безплатни, както и към Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, която осигурява безплатно първоначално консултиране и насочване на всички нуждаещи се, но продължава да не получава никаква държавна или общинска подкрепа.

През юни 2020 г., преди приемането на промените в Закона за хазарта, изпратихме до Народното събрание становище с предложения за решаването на част от съществуващите проблеми с лечението на хазартната зависимост, но то не бе взето предвид. Едно от най-важните ни предложения беше и продължава да е Министерство на здравеопазването, като основна институция, ангажирана с грижата за здравето на българските граждани, да поеме водеща роля в борбата с хазартната зависимост и последствията от нея, тъй като това не е само социален, а психично-здравен проблем, който има и сериозни социални и икономически последствия.

В тази връзка предлагаме в бъдещата Стратегия за психично здраве на гражданите на република България 2020 – 2030 г. хазартната зависимост да бъде включена наравно със зависимостта към наркотици и алкохол, за да могат хазартно зависимите лица без дискриминация също да се възползват от рехабилитационни програми и социални услуги, които ще бъдат предлагани за останалите зависими лица с финансиране от държавния бюджет.“

Представям си колко разочаровани ще са от Сдружение „АРЗ Солидарност“ от развитието на закона.

 

Можете да споделите: