Публикуваха за обществено обсъждане дългоочакваните насоки за насочването към потребителите на социалните медии и за обработващ и администратор на лични данни

Европейският комитет по защита на данните обяви, че очаква становища до 19 октомври на най-всеобхватните насоки, издавани някога.

Европейският комитет по защита на данните публикува форма за коментарите по Насоки 7 и Насоки 8/2020.

Първо, насоките за таргетиране (насочване) на потребителите на социални медии засягат буквално всеки – било като потребител или като рекламодател. Същото важи и за Насоките относно понятията администратор и обработващ в GDPR. Обсъжданията  започнаха на 07 септември 2020 г. и ще продължат до 19 октомври 2020 г.

В съобщението на комитета се казва, че администраторът, съвместните администратори и обработващият играят решаваща роля при прилагането на Общ регламент за защита на данните 2016/679 (GDPR), тъй като те определят кой ще носи отговорност за спазване на различни правила за защита на данните и как субектите на данни могат да упражняват правата си на практика. Точното значение на тези понятия и критериите за тяхното правилно тълкуване трябва да бъдат достатъчно ясни и последователни в цялото Европейско икономическо пространство (ЕИП).

Понятията администратор, съвместни администратори и обработващ са функционални понятия, тъй като те разпределят отговорности, се казва в насоките. По принцип няма ограничение по отношение на типа обект, който може да поеме ролята на администратор, но на практика това обикновено е организацията като такава, а не физическо лице в организацията (като изпълнителния директор, служител или член на управителния съвет), който действа като администратор. Той е органът, който решава определени ключови елементи на обработката. Администраторът определя целите и средствата на обработката, т.е. защо  и  как.

EDPB на 4 септември прие насоки за насочването на потребителите на социални медии. Документът е с практическа насоченост и съдържа примери за различни ситуации, така че заинтересованите страни да могат бързо да идентифицират „сценария“, който е най-близък до насочването, която възнамеряват да прилагат. Основната цел на насоките е да изяснят ролите и отговорностите на доставчика на социални медии и индивида. За тази цел насоките идентифицират потенциалните рискове за свободите на индивида, основните участници и техните роли, прилагането на ключови изисквания за защита на данните, като законност и прозрачност и DPIA, както и ключови елементи на договореностите между доставчиците на социални медии и физическите лица. Освен това насоките се фокусират върху различните механизми за насочване, обработката на специални категории данни и задължението за съвместни администратори да въведат подходящо споразумение, съгласно член 26 от ОРЗД.

#GuidelinesOnTheTargetingOfSocialMediaUsers

#GuidelinesOnTheConceptsOfControllerAndProcessorInTheGDPR

Можете да споделите: