Честит празник, колеги!

С решение на правителството в началото на годината 7 юли беше обявен за професионален празник на специалистите по връзки с обществеността

По случай празника публикувам извадки от Кодекса за професионални стандарти на PRSA – Американско общество за връзки с обществеността, които през 2005 г. ползвахме, когато писахме българския Кодекс на PR специалистите.

Кодекс на професионални стандарти за практическо осъществяване на връзките собществеността

Американско общество за връзки с обществеността /PRSA/

Този Кодекс се прие на Асамблеята на РRSA през 1988 год. Той заменя Етичния кодекс в сила от 1950 год. и преразглеждан през 1954, 1959, 1963, 1977, и 1983 год. За информация по Кодекса и процедурите по прилагането му, моля обърнете се към Председателя на Съвета по етика чрез седалището на РRSA.

Декларация на принципите

Членовете на Американското общество за връзки с обществеността – основават професионалните си принципи на фундаменталната ценност и достойнството на индивида, при спазване свободното упражняване на човешките права, особено свободата на словото, свободата на събирания, и свободата на пресата, което е съществено за практиката на връзките с обществеността.

При обслужването на интересите на клиенти и работодатели ние се посвещаваме на целите на подобряване на комуникацията, разбирането и сътрудничеството сред разноликото множество индивиди, групи и обществени институции, и на равните възможности за работа в професията връзки с обществеността.

Ние се посвещаваме:

Да се държим професионално, честно, точно, справедливо и отговорно по отношение на обществеността;

Да подобряваме личната си компетентност и увеличаваме знанието и професионалните си умения чрез непрестанно проучване и образование;

и да се придържаме към клаузите на Кодекса на професионални стандарти за практиката на връзки с обществеността, така както е приет от ръководната Асамблеята на обществото.

Кодекс на професионални стандарти за практиката на връзки с обществеността

Тези клаузи са приети от Американското общество за връзки с обществеността с цел да се популяризират и поддържат високи стандарти в служба на обществеността и етиката в поведението сред членовете му.

 1. Членуващият осъществява професионалната си дейност в съгласие с обществените интереси.
 2. Членуващият служи за пример, като спазва високи стандарти на честност и почтеност по време на изпълняване на двойните си задължения към клиента и работодателя, както и към демократичния процес.
 3. Членуващият се отнася справедливо към обществеността, своите предишни и настоящи клиенти или работодатели, както и с практикуващите си колеги – като се отнася с надлежно уважение към идеала за свобода на допитването и към мненията на другите.
 4. Членуващият съблюдава най-високи стандарти на точност и истинност, избягвайки пресилени твърдения или несправедливи сравнения, и отдавайки дължимото уважение на чужди идеи или изказвания.
 5. Членуващият не разпространява съзнателно невярна или заблуждаваща информация и действа съответно, за да поправи погрешно разпространена такава информация, за която той е отговорен.
 6. Членуващият не се обвързва с практика, която има за цел корумпиране почтеността на каналите за комуникация или процеса на управление.
 7. Членуващият е готов да идентифицира публично името на клиента или работодателя, от чието име се прави дадено съобщение.
 8. Членуващият не използва отделно лице или организация привидно обслужвайки или представяйки дадена кауза, или привидно представяйки се за независим и непредубеден, а всъщност да служи на други или необявени интереси.
 9. Членуващият не дава гаранции за постигане на конкретни резултати, които са извън негов пряк контрол.
 10. Членуващият не представлява конфликтни или конкуриращи се интереси без изричното съгласие на засегнатите, дадено при напълно открито излагане на фактите.
 11. Членуващият не се поставя в позиция, в която неговите лични интереси са или могат да влязат в конфликт със задълженията му към работодателя или клиента, или към други засегнати, без напълно да разкрие тези интереси пред всички въвлечени в проблема.
 12. Членуващият не приема хонорари, комисиони, подаръци или други форми на възнаграждение от никой друг освен от клиента или работодателя, за когото изпълнява услугата, без неговото изрично съгласие, дадено след пълно разкриване на фактите.
 13. Членуващият спазва съвестно поверителността на информацията и правото на тайна на настоящи, бивши и бъдещи клиенти или работодатели.
 14. Членуващият не вреди съзнателно на професионалното име или практика на друг практикуващ.
 15. Ако членуващият притежава доказателства, че друг членуващ има вина за неетични, незаконни или нечестни прояви, в това число такива в нарушение на настоящия Кодекс, членуващият се задължава да предостави тази информация надлежно на съответните обществени власти в съответствие с процедурата, предвидена в чл. 12 на Устройствения правилник.
 16. Членуващият, призован като свидетел по съдебна процедура за спазването на настоящия Кодекс, се задължава да се яви, освен ако съдебното тяло не прецени, че има достатъчно основателна причина, за да не го направи.
 17. Членуващият прекратява възможно най-скоро отношенията си с която и да било организация или лице, ако тези отношения изискват поведение в противоречие с клаузите на този Кодекс.

ОФИЦИАЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА КОДЕКСА

Интерпретация на Алинея 1 от Кодекса, която гласи: „Членуващият осъществява професионалната си дейност в съгласие с обществените интереси.“ Обществените интереси се дефинират тука предимно като предполагащи съблюдаване на правата, гарантирано полагащи се според Конституцията на Съединените Американски щати.

Интерпретация на Алинея бот Кодекса, която гласи: „Членуващият не се обвързва с практика, която има за цел корумпиране почтеността на каналите за комуникация или процеса на управление.“

 1. Сред практиките, забранени от тази Алинея, са такива, които по някакъв начин задължават представители на средствата за масово осведомяване или изпълнителната власт към Членуващия, или към работодател или клиент на Членуващия, което да е в конфликт с техните задължения към медиите или изпълнителната власт, като например:

а. даване на подаръци със стойност по-голяма от проява на формално внимание;

 1. всяка форма на плащане или компенсация за представител на медиите с цел да се постигне преференциално или гарантирано новинарско или редакционно отразяване по съответната медия;

с. всякакви предварителни договорености или хонорари за служител на медия или използването на такъв служител по предварителен договор с клиент или работодател, ако обстоятелствата не са напълно разкрити и приети от медийния работодател;

 1. осигуряването на пътувания за представители на медиите, които не са свързани със законен новинарски интерес;

е. използването от страна на Членуващия на инвестиция или заем или рекламен ангажимент поет от Членуващия, или от клиент или работодател на Членуващия за постигане на преференциално отношение или гарантирано медийно покритие по съответното средство за масово осведомяване.

 1. Този Кодекс не забранява да се канят представители на медиите или изпълнителната власт на обеди/вечери, коктейли или приеми и специални прояви, които способстват обмяната на информация или гледни точки, или поощряват разбирателството, което е част от функцията на връзките с обществеността.

Той не забранява и медийни прояви или пътувания на добра воля, когато представители на медиите или изпълнителната власт имат възможност на място да проследят продукт, процес или събитие, към което представителите на медиите или изпълнителната власт имат законен интерес и те заслужават медийно внимание. Какво се разбира тука под обичайно или приемливо гостоприемство подлежи на конкретни оценки в конкретните ситуации. Във всички тези случаи, обаче, /би трябвало да/ се разбира, че никакво преференциално отношение или гаранции не се очакват или предполагат, и че представителят на медиите или правителството остава напълно независим.

 1. Тази Алинея не забранява приемливото предоставяне на мостри от продуктите или услугите на представители на медиите, които имат законен интерес към продуктите или услугите.
 2. Допуска се, според Алинея 6 на кодекса, да се предлагат отстъпки на медиите /например ако се пише пътепис/, ако съответното намаление е достъпно за всички заети по конкретната тема. Съществен остава въпросът за ползването на такива намаления освен по работа и лично.

Интерпретация на Алинея 9 от Кодекса, която гласи: “ Членуващият не дава гаранции за постигане на конкретни резултати, които са извън негов пряк контрол.“

Прилагането на тази алинея от Кодекса забранява да се подвежда клиент или работодател що се отнася до това, какво могат да постигнат професионалистите по връзки с обществеността. Той не забранява да се гарантира качество на услугата. Но със сигурност забранява да се гарантират конкретни резултати, които по самата си същност не могат да се гарантират, понеже не се поддават на контрола на членуващия. Например, гарантиране, че съобщение за пресата ще се появи в конкретна публикация, би било забранено.

Тази алинея не трябва да се интерпретира като забраняваща условни хонорари.

Интерпретация на Алинея 13 от Кодекса, която гласи: „Членуващият спазва съвестно споделена поверителна информация и правото на тайна на настоящи, бивши и бъдещи клиенти или работодатели.“

 1. Тази алинея не забранява на Членуващия, който е запознат с това, че дейност на клиента или работодателя е незаконна, да разкрива това пред съответните власти – според собствените си убеждения за законосъобразност.
 2. Обменената информация между практикуващ и клиент/работодател се счита поверителна според Член 13 от Кодекса на професионалните стандарти. Въпреки това, обаче, макар и поверителна за страните, тази информация няма привилегиите да не се разкрива пред съдебна институция.
 3. Според законите за авторското право на Съединените щати, авторското право върху дадена работа като цяло е собственост на авторите или автора. Тогава, когато дадена работа е извършена “при наемни условия“ от служител, който изпълнява служебните си задължения, работодателят се счита за автор и собственик на авторското право, ако липсва изрично – подписано в писмена форма -споразумение за обратното. Свободно практикуващ автор, който не е служител, може да бъде собственик на авторското право. Членуващият би трябвало да се консултира с юрист за подробен съвет относно обхвата на приложение на законите за авторското право.

Интерпретация на Алинея 14 от Кодекса, която гласи: „Членуващият не вреди съзнателно на професионалното име или практика на друг практикуващ.“

 1. Търсенето на информация напосоки не се забранява от Кодекса. Ако обаче документация на клиента е била придобита по непочтен начин, или, ако е налице позоваване на информация от вреда за осъществяваните по това време услуги – оплакването може да бъде оправдано.
 2. Тази клауза се отнася до изказвания – верни или неверни, или действия – извършени или предприети със зла умисъл и с конкретната цел да се навреди на нечие добро име или практиката на друг Членуващ. Тази клауза не забранява честни оценки от страна на служители или подобни рецензии, направени без зла умисъл и като част от ежедневната работна практика, макар такава дейност да може и да навреди.

Официална интерпретация на Кодекса що се отнася до политическите връзки собществеността

Преамбюл

В политическата практика на връзките с обществеността Членуващият в РRSA трябва да притежава професионални способности, които да предлага на работодателя или клиента съвсем отделно от каквито и да било политически отношения от значение, и Членуващите могат да обслужват своите работодатели или клиенти без непременно да им приписват вида, репутацията или убежденията, на които те служат. Да се разбира, че Членуващите могат да избират да обслужват само тези интереси, с чиято политическа философия те лично са съгласни по принцип.

Определение

„Политически връзки с обществеността“ се дефинира като областите от връзките с обществеността, които се свързват с:

 1. консултантска работа за политически организации, комисии, кандидати, или потенциални кандидати за публични постове; и групи, конституирани с цел да се повлияе на изхода от гласуването по даден въпрос;
 2. консултиране на заемащи публични постове;

с. мениджмънта или насочването на една политическа кампания за или против даден кандидат за политическа позиция; или за или против въпрос, по който предстои гласуване, което да се определя от одобрението или неодобрението на гласуващите;

 1. практическото осъществяване на връзки с обществеността от името на клиент или работодател, свързани с отношенията на този клиент или работодател, с лица, заемащи публични постове или кандидати за такива, с цел да се влияе на законодателството или официалното регулиране или отношението към клиента или работодателя – независимо дали Членуващият в РRSA открито се занимава с лобистка дейност;
 2. консултантска работа за правителствени органи, или части от тях – в страната или извън нея.

Общи насоки.

 1. Задължение е на членуващите в PRSA, практикуващи политически връзки с обществеността, в съгласие с определението по-горе, да са добре запознати с различните законодателни текстове – на местно, щатско и федерално ниво – според които се осъществяват такива дейности и да се придържат строго към тях. Това включва, но не се ограничава до, различните местни, щатски и федерални закони, съдебни решения и официални интерпретации, на които се подчиняват лобирането, политическото участие, разкриването на информация, изборите, писменото и устно оклеветяване и други подобни. В изпълнение на това си задължение Членуващите търсят подходящо консултиране, когато това е необходимо.
 2. 2. Задължение също така на членуващите е да се придържат към Кодекса на професионални стандарти на PRSA.
 3. Членуващите представляват своите клиенти или работодатели на добра воля, и макар и да може да се очаква, че те ще подкрепят с пристрастие някой кандидат или обществена позиция по даден въпрос, Членуващите действат в съгласие с обществения интерес и се придържат към истината и точността и към общоприетите представи за добър вкус.
 4. Членуващите не трябва да излизат с описателен материал или каквато и да било рекламна или публична информация, или да участват в изготвянето или използването на такава, която не носи подписа на отговорни лица, или е невярна, подвеждаща или не дава източника си, и са задължени да внимават и избягват разпространяването на такива материали.
 5. Членуващите имат задължението към клиентите си да разкриват какво възнаграждение освен хонорарите си очакват да получат като резултат от техните взаимоотношения – от типа на комисиони за реклама в медиите, отпечатване, и др. подобни, и не трябва да приемат такова допълнително заплащане без съгласието на клиента си.
 6. Членуващите не трябва да използват неправомерно позицията си за осигуряване на допълнителна бъдеща работа или компенсации. Да се разбира, че успешно управлявалите дадена кампания, поради изпълнението на задълженията си и работните отношения, които са се наложили, могат и да продължават да подпомагат и консултират срещу заплащане успешния кандидат.
 7. Членуващите трябва доброволно да разкриват пред работодателите и клиентите си ского са във връзка в момента, и чии интереси биха могли да бъдат положително или отрицателно засегнати от тяхното политическо представителство.
 8. Членуващите трябва да уважават поверителността на информацията относно клиентите си – предишни, настоящи и потенциални – дори и след като са преустановили отношенията си, като избягват бъдещи връзки, които биха търсили вътрешна информация, която да им даде желано предимство пред предишни клиенти на Членуващия.
 9. Избягвайки практики, които биха корумпирали процеса на управление, Членуващите не трябва, без да разкриват информация за това, да дават пари в брой или други възнаграждения, насочени да влияят на конкретни решения на гласоподаватели, законодатели или на лица заемащи публични позиции по обществени въпроси. Един делови обяд или вечеря, или друг съпоставим разход докато се обменя информацията за гледната точка или обществената позиция, не би представлявало такова нарушение. Нито пък, например, посещението на завод мислено и финансирано да осигури полезна предварителна информация на заинтересован законодател или кандидат.
 10. Нищо тук не трябва да се тълкува като забраняващо на Членуващите да подпомагат законно и съответно разкривайки информация, кандидати, партии или допитвания по техен избор.
 11. Членуващите не трябва да използват информация, за която се знае, че е невярна или заблуждаваща – предадена пряко или чрез трети лица – за преднамерено нанасяне на вреда върху публичното име на представен противоположен интерес.

Официална интерпретация на Кодекса що се отнася до финансовите връзки с обществеността

Тази интерпретация на Кодекса на обществото в нейното приложение за финансови връзки с обществеността първоначално се приема през 1963 год., и се поправя през 1972, 1977, 1983 и 1988 год. с намесата на Съвета на директорите на PRSA.

„Финансовите връзки с обществеността“ се определят като „тази област от връзките с обществеността, която свързва разпространяването на информация, която влияе на разбирането на акционерите и инвеститорите, най-общо във връзка с финансовото положение и перспективи на компанията, и включва като една от целите си подобряването на отношенията между корпорациите и техните акционери.“ Интерпретацията е изготвена през 1963 год. от Комисията по финансови отношения към Обществото в работни отношения с Комисията по ценните книжа и борсите и със съветите на юрисконсулта на Обществото. Тя е пряко продължение на Кодекса и има пълната подкрепа на Кодекса – всяко нарушение на следващите алинеи подлежи на същите процедури и наказания както при нарушение на Кодекса.

 1. Задължение е на Членуващите в PRSA, които практикуват финансови връзки с обществеността, да са подробно запознати и да разбират правилниците на Комисията по ценните книжа и борсите и законите, които тя прилага, също както и други закони, правила и регулиране свързани с финансовите връзки с обществеността, и да действат съгласно буквата и духа им. Изпълнявайки тези си задължения, членуващите търсят и юридически съвети при необходимост – по въпроси на финансовите връзки с обществеността.
 2. Членуващите трябва да се придържат към общата политика да се разкрива навреме пълна корпоративна информация от името на клиентите или работодателите. Разкритата информация трябва да бъде точна, ясна и разбираема. Целта на такова разкриване на информация е да се предостави на инвеститорите цялата съществена информация, засягаща стойността на ценните книжа или влияеща на взимането на инвестиционни решения. В изпълнение на задължението си да разкриват пълна и точна информация Членуващите представят всички съществени факти – включително неблагоприятните за компанията. Те поемат грижата да проверят фактите и да разпространяват само информация, за която са убедени, че е точна. Те не трябва съзнателно да изпускат информация, който пропуск може да превърне съобщението в невярно или заблуждаващо. При никакви обстоятелства Членуващите не трябва да участват в каквато и да било дейност предназначена да заблуждава или манипулира цените на акциите на компанията.
 3. Членуващите трябва да разкриват или довеждат до знанието на обществеността навреме така че да избягват възможността за някакво използване на информация от вътрешни хора или трети лица. Предвид това Членуващите трябва да полагат всички усилия да се съобразяват с духа и насоката на политиката за навременно разкриване прилагано от фондовите борси, NASD, и KЦКБ. Съществената информация трябва да е на разположение на равноправна основа.
 4. Членуващите не трябва да разкриват поверителна информация, разкриването на която би могло да е неблагоприятно за важни за компанията цели или интереси, и чието разкриване не се изисква от законовите разпоредби за навременно разкриване на информация. По време на такъв период на неразкриване на информация Членуващите не трябва пряко или косвено (а) да дават поверителна информация на други лица или (б) да продават или по някакъв друг начин да търгуват с акции на компанията така че поверителната информация да засегне съществено пазара на ценните книжа когато се разкрие. Съществената информация трябва да се довежда до знанието на обществеността веднага щом нейният поверителен статус се смени или се приложи изискване за навременно разкриване.
 5. По време на регистрирането Членуващите не трябва да се ангажират с практики с цел подготвяне на пазара за такива ценни книжа. По време на регистрацията и в съгласие с настоящите изисквания на KЦКБ и политика, се излиза с прогнози, оценки, предвиждания за бъдещи продажби и печалби или с мнения по отношение на стойността на ценните книжа или други аспекти на бъдещото функциониране на компанията. В случай, че акциите на компанията се предлагат публично, нормалният поток фактическа информация към акционерите и инвеститорите трябва да продължи през време на периода на регистрация.

б. Когато Членуващите имат някакви основания да се съмняват, че предвидените цифри всъщност нямат адекватна база, те трябва да се останат доволни от адекватността на предвижданията преди да ги разпространят.

 1. Съвместно с клиентите или работодателите, членуващите трябва да действат активно и да поправят невярната или заблуждаваща информация или слуховете, засягащи ценни книжа на клиенти или работодатели или търговията винаги, когато имат основания да считат, че такава информация или слухове съществено влияят на нагласите на инвеститорите.
 2. Членуващите не трябва да пускат описателни материали оформени или написани така, че да изглеждат – противно на истината – подкрепени от независима трета страна или препоръка за компанията или акциите. Винаги когато издават материал за клиенти или работодатели, било от свое име или от името на някой, който не е клиентът или работодателят, те трябва да покажат с едър шрифт и на видно място на предната страна на материала източника на този материал и съществуването на отношения помежду им.
 3. Членуващите не трябва да използват вътрешна информация за извличане на лична полза. Това обаче не означава, че на Членуващите е забранено да инвестират на добра воля в акции на компании на техни клиенти дотолкова доколкото те могат да правят такива инвестиции без да се възползват от съществена вътрешна информация.
 4. Членуващите не трябва да приемат компенсация, която да ги постави в положение да влязат в конфликт със задълженията им към клиента, работодателя или инвеститорите.

Членуващите не трябва да приемат борсови опции от клиенти или работодатели, нито акции като компенсация на цени по-ниски от пазарните – освен като част от цялостен план, предназначен за всички служители на компанията.

 1. Членуващите трябва да действат така, че да поддържат почтеността на каналите за публична комуникация. Те не трябва да плащат или да позволяват да се плаща на което и да било средство за публично осведомяване каквото и да било възнаграждение в замяна на подпомагане публичните изяви на компанията – освен чрез ясно различимите платени реклами.
 2. Членуващите трябва като цяло да се водят от Декларацията на принципите на PRSA и Кодекса на професионалните стандарти за практическо осъществяване на връзки с обществеността, чиято официална интерпретация е този документ.
Можете да споделите: