ЕК очаква от американската Федерална комисия по търговия информация за разследвания по защита на данните

Председателят на КЗЛД Венцислав Караджов беше част от екипа от осем експерти, които Европейската комисия покани, за да извършат независим одит на ефективността от прилагането на правилата за защита на личните данни в рамките на програмата „Щит за защита на личните данни”.

Европейската комисия публикува своя доклад относно третия годишен преглед на функционирането на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. В доклада се потвърждава, че САЩ продължават да гарантират подходящо равнище на защита на личните данни, предавани съгласно Щита за личните данни от ЕС на участващите дружества в САЩ. От втория годишен преглед насам бяха направени редица подобрения във функционирането на рамката, както и назначения в ключови органи, свързани с нейния надзор и механизми за правна защита, като например омбудсмана по Щита за личните данни. Щитът за личните данни функционира вече трета година и прегледът се съсредоточи върху поуките, извлечени от практическото му прилагане и ежедневно функциониране. Понастоящем в рамката за защита на данните между ЕС и САЩ участват около 5 000 дружества.

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова заяви: „С около 5 000 участващи дружества Щитът за личните данни се превърна в успех. Годишният преглед е важна проверка за неговото функциониране. Ще продължим диалога по кибердипломация с нашите американски партньори, за да укрепим Щита, включително когато става въпрос за надзор, правоприлагане и, в по-дългосрочен план, за сближаването на нашите системи.“

В третия преглед се отбелязва, че сред положителните развития е извършването от Министерството на търговията на САЩ на по-систематичен надзор, например чрез месечни проверки на извадка от дружества за това дали спазват принципите на Щита за личните данни.

Действията по правоприлагане се подобриха, като Федералната комисия по търговия предприе правоприлагащи действия в седем случая, свързани с Щита за личните данни.

Все по-голям брой граждани на ЕС се възползват от правата си съгласно Щита за личните данни и съответните механизми за правна защита функционират добре.

В допълнение към назначаването на постоянен омбудсман бяха запълнени и последните две свободни длъжности в Надзорния съвет по въпросите на неприкосновеността на личния живот и гражданските свободи, осигурявайки неговото функциониране в пълен състав за първи път от 2016 г.

Въпреки това Комисията препоръчва да се предприемат някои конкретни стъпки за по-добро гарантиране на ефективното функциониране на Щита за личните данни на практика. Това включва по-нататъшно подобряване на процеса за (пре)сертифициране на дружествата, които искат да участват, като се съкрати неговата продължителност; разширяване на проверките за спазване на условията за участие, включително по отношение на неверни твърдения за участие в рамката; и разработване на допълнителни насоки за дружествата, свързани с данните за човешките ресурси. Комисията също очаква от Федералната комисия по търговия да засили разследванията си, свързани със спазването на материалноправните изисквания на Щита за личните данни, и да предостави на Комисията и на органите на ЕС за защита на данните информация за текущи разследвания.

Решението за Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ бе прието на 12 юли 2016 г., като рамката на Щита за личните данни започна да функционира на 1 август 2016 г. Тази рамка защитава основните права на всяко лица в ЕС, чиито лични данни се предават на сертифицирани дружества в Съединените щати с търговска цел, и установява правна яснота за предприятията, разчитащи на трансатлантическо предаване на данни.

Комисията се ангажира да извършва преглед на споразумението всяка година, за да прецени дали то продължава да гарантира адекватно ниво на защита на личните данни. Първият и вторият годишен преглед се проведоха съответно през септември 2017 г. и октомври 2018 г.

Можете да споделите: