Предизборните електронни агитации според EK са „непоискани търговски съобщения“

Според GDPR изпращането на персонални електронни съобщения по електронна поща, телефонни обаждания, кратки съобщения (SMS) или факс е директен маркетинг. Това пише в съвместните указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес на ЦИК и КЗЛД.

„За разлика от предходни избори, Общият регламент относно защита на лични данни разглежда изпращането на персонални електронни съобщения по електронна поща, телефонни обаждания, кратки съобщения (SMS) или факс като директен маркетинг. Европейската комисия предвижда завишени изискванията спрямо този тип обработване на лични данни и ги приравнява на „непоискани търговски съобщения“ по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия, съответно на чл. 261 от Закона за електронните съобщения. За този тип съобщения се изисква предварителното съгласие на лицето, включително в случаите, когато те са изпратени с цел предизборна агитация по реда на чл. 181 от Изборния кодекс. Политическите партии трябва да спазват общите правила относно директния маркетинг и непоисканите търговски съобщения и да предоставят лесна и ефективна възможност за отказ от получаване на подобни съобщения, съответно за оттегляне на съгласието на лицето, чрез изпращане на съобщение на електронна поща, с кратко съобщение, чрез използване на „връзка“ към електронна страница или друг подходящ начин.“ Това гласи текстът на Указанията на ЦИК и КЗЛД относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес.

Документът е изготвен въз основа на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, Насоките от 12.09.2018 г. на Европейската комисия относно прилагането на правото на Съюза в областта на защитата на данните в контекста на избори, както и практиката на ЦИК и КЗЛД. Отчита се фактът, че в изборния процес, включително в предизборните дейности се обработват лични данни за политическите възгледи на гражданите, които по правило се считат за чувствителни данни и подлежат на завишена защита.

Целта на указанията е да се дадат насоки на всички участници в изборните дейности относно отговорностите им при обработването на личните данни на физическите лица. През призмата на Регламент (ЕС) 2016/679 са разяснени ролите и ангажиментите на различните видове участници в изборния процес, което е от съществено значение за правилното разбиране и спазване на изискванията за защитата на личните данни.

Указания на ЦИК и КЗЛД относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес

Можете да споделите: