Търси се европейски надзорник на личните данни

Обявата за конкурс за длъжността  „Европейски надзорен орган по защита на данните“  беше публикувана в  Official Journal.

На 4 декември 2014 г. Европейският парламент и Съветът избраха за ръководител на Европейския надзорен орган по защита на данните (EDPS) Джовани Бутарели. Наблюдатели очакват той отново да се кандидатира за поста.

Обявата за новия конкурс е публикувана на езиците на ЕС. Крайният срок за регистрация е 16 май 2019 г. в 12,00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Изискванията към кандидатите (изисквания за допустимост) са:

Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз.

Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат:

– образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;

– или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу следдипломен професионален опит).

Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сфера, релевантна за дейностите на Надзорния орган.

Управленски опит: поне 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, релевантна за настоящата позиция.

Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и на задоволително ниво още един от тези официални езици.

Можете да споделите: