Осмата пленарна сесия на Европейския комитет за защита на данните обсъди 2 национални списъка с операции, които изискват оценка на въздействието

На 12 и 13 март Европейските органи за защита на данните, събрани в Европейския комитет за защита на данните, се срещнаха на осмата си пленарна сесия.

По време на пленарното заседание EDPB прие становища по списъците за оценката на въздействието върху защитата на данните (DPIA), представени на комитета от Испания и Исландия.

Според GDPR националните надзорни органи публикуват видовете операции, които са с висок риск и налагат извършване на оценка на въздействието.

EDPB обсъжда националните предложения, за да въведе сходни критерии за оценка на въздействието върху защитата на данните (DPIA). GDPR не изисква пълна хармонизация или единен списък, а в чл. 35 възлага на националния надзорен орган да публикува списък на видовете операции по обработване, за които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните..

Тези две становища допълват списъка с 28 становища, приети по време на предишни пленарни заседания.

Декларация относно използването на лични данни в хода на политическите кампании

В светлината на предстоящите европейски избори EDPB прие декларация за използването на лични данни по време на предизборни кампании. Техниките за обработка на данни за политически цели могат да представляват сериозен риск не само по отношение на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на данните, но и на целостта на демократичния процес. В изявлението си EDPB изтъква редица ключови моменти, които трябва да бъдат взети под внимание, когато политическите партии обработват лични данни в хода на изборните дейности.

Анекс към декларацията с насоки на различни национални органи по защита на данните

Можете да споделите: