EDPS публикува становище за обработката на личните данни на длъжниците при купуването на необслужвани кредити и събирането на обезпечения

Европейският надзорен орган по защита на данните (EDPS) обяви своето становище по проекта на Директива  относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на обезпечения.

Становището е публикувано във втория брой на бюлетина на EDPS за годината.

Във становището се казва, че общият обем на необслужваните кредити в рамките на ЕС е 950 милиарда евро, което е свързано с обмена на огромен обем  информация, включително лични данни. Затова препоръчва данните да са анонимни, псевдонимизирани или обобщени.

Необслужвани са тези кредити, по които плащанията са в просрочие, надхвърлящо 90 дни или когато бъде преценено, че не е вероятно кредитът да бъде погасен от кредитополучателя.

Една от целите на директивата е да се намали размерът на необслужваните кредити чрез увеличаване на информацията, предоставяна при продажбата и събирането на необслужвани кредити, като по този начин се повишава прозрачността на финансовия продукт.

Вторият подход е особено важен за защитата на данните, тъй като включва обработката на лични данни и от купувачите на кредити. Препоръчва се в директивата да се посочват не само принципите за необходимост, пропорционалност и ограничаване на целта, но и за принципът за прозрачност. Заинтересованото лице следва да бъде информирано за обработката на личните  данни на всеки етап от процеса.  EDPS подчертава, че е важно кредитополучателите да получават цялата необходима информация след  продажбата на кредита и предлага в съображение 54 от проекта да се въведе  специално позоваване на принципа на прозрачност.

Можете да споделите: