Неделна разходка 6

Всяка неделя обещах да разказвам за неудачни идеи за прилагане на GDPR – някои направо смешни.

Днешната история е в резултат на личните ми срещи с представители на обслужващите ме банки по повод моите лични данни. Няма да им кажа имената, защото и в другите банки е същото – проверих в сайтовете им.

Най-често срещаното отношение към клиентите е следното:

Доколкото никое лице не е задължено да установява отношения с  банката, предоставянето на лични данни на банката е доброволно. С оглед това, че банката е задължена да изпълнява определени нормативни изисквания, отказът от предоставяне на лични данни води до невъзможност за предоставяне на услуги от страна на банката.

Това е едно от любезните изречения. Има и по-страшни:

Ако Вие не ни предоставите необходимите лични данни, когато това е задължително за определената цел, не би било възможно да бъдете клиент на Банката, включително може да Ви бъде отказано да продължите ползването на продуктите и услугите, ако вече имаме установени взаимоотношения.

В друга банка:

При вече установени търговски или професионални отношения с банката, предоставянето на лични данни може да представлява договорно или законово изискване. В тези случаи непредоставянето на данните може да доведе до прекратяване на сключения договор или на установените търговски отношения. Последиците от непредоставяне на съгласие са посочени в документа, в който се дава съгласието или се посочват изрично от Банката преди даване на съгласието.

Представяте ли си как ви спират тока, защото не си предоставяте личните данни заради GDPR? Но има и още бисери – едната от моите банки на сайта си има 5 странички, с които неутрално информира за задълженията  по  GDPR. В клон на банката получавате също 5 странички, но с някои допълнения – личните данни се обработват във връзка с предприемане по Ваше искане (лично, като Клиент, или като представител на  Клиент) на стъпки преди сключването на договор с или ползване на банкови услуги от банката за:…………съответно, за изпълнението на сключен на ………………г. между Клиента и банката договор за:…………….…

На сайта изречението изглежда така

– сключване или изпълнението на сключен с банката договор;

Само на хартията има и следната Бележка: по смисъла на настоящото уведомление, Клиент е всяко лице, което предприема стъпки за сключване на договор или е сключило договор с банката, който се намира в пряка връзка с предмета на дейност на банката, включително договор за обезпечаване на вземания на банката по предоставени от нея кредити.

Не съм юрист, но винаги ми изглеждат подозрителни от законова гледна точка подобни разминавания. Върхът на банковите номера обаче е небрежното дописване на съгласието за директен маркетинг с изречението „да изисква и получава данни за мен от информационните масиви на НОИ, ЦКР, НАП  При  липса на съгласие Банката няма да бъде в състояние да отправя предложения и/или да предоставя банково финансиране“

 

Можете да споделите: