Нови промени в закона за ДАНС заради директивата за PNR данни

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, свързани с Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления.


Директивата, наричана директива за PNR данни, беше публикувана на 4 май 2016 г. в Официалния вестник на Европейския съюз, заедно с GDPR и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета.

Според Директива (ЕС) 2016/681 резервационните данни на пътниците (Passenger Name Record – PNR данни) представляват запис на изискванията за пътуването на всеки пътник, в който се съдържа цялата информация, необходима за обработване и контролиране на резервацията от въздушните превозвачи, извършващи резервацията, и от участващите въздушни превозвачи за всяко пътуване, резервирано от пътник или от негово име, без значение дали записът се съдържа в системи за резервации, системи за контрол на излитанията, използвани за регистрация на пътниците преди полета, или сходни системи със същите функционални възможности. Те включват информация като дата на резервация или издаване на билета, планирана дата на пътуването, имена на пътника, дата на раждане, адрес и координати за връзка, информация относно плащането, данни за пълния маршрут на предвиденото пътуване, пътническа агенция или пътнически агент, данни от самолетния билет, място, багаж и др.

Според мотивите на вносителя, за да транспонира Директива (ЕС) 2016/681, законопроектът предвижда:

– преразглеждане на списъка на престъпления, за предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на които се предоставят и обработват резервационни данни на пътниците, с цел привеждането му в съответствие със списъка, приложен към Директива (ЕС) 2016/681;

– уреждане на случаите на съвместно използване на кодове на полети;

– срокове за предаване на данните от въздушните превозвачи или упълномощени доставчици на услуги на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух – 48 часа преди обявеното време за излитане – за въздушни превозвачи, осъществяващи редовни полети и 24 часа преди обявеното време за излитане – за въздушни превозвачи, осъществяващи нередовни полети; и непосредствено преди полета;

– предоставяне на API данни и на Агенция „Митници”, предвид нейната компетентност;

– забрана за дискриминация при вземането на решения за предприемане на мерки спрямо конкретно лице;

– уреждане на ред за предоставяне на компетентните органи на данни, които са деперсонализирани чрез прикриване;

– уреждане на ред за предоставяне или обмен на резервационни данни на пътниците с националните звена или други компетентни органи на държави-членки на Европейския съюз, с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) или с трети държави;

– въвеждане на фигурата на длъжностното лице по защита на данните;

– предоставянето на статистическа информация на Европейската комисия.

Извън изискванията на Директива (ЕС) 2016/681 е предвидено задължение за предоставяне на Националното звено и на данни на екипажа.

Въпреки че Директивата не предвижда такова задължение, същото е вменено на въздушните превозвачи с цел създаване на по-големи гаранции за защита на националната сигурност, и за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпленията, изброени в Директивата.

Практиката сочи, че в извършването на визираните престъпления в редица случаи участват и членове на екипажа на полетите, поради което компетентните органи следва да разполагат с информация относно екипажа.

Доколкото се касае за предоставяне и обработване на лични данни на членовете на екипажа са предвидени съответни разпоредби за тяхната защита – уведомяване за получаването и обработването на данните, срокове и ред за съхранение и достъп до данните, ред за унищожаването им.

Можете да споделите: