Наръчник за защита на личните данни за малки и стартиращи предприятия

 

Този наръчник обяснява как се прилагат Регламентът относно защитата на личните данни (GDPR) и Законът за защита на личните данни.

Съдържа примери за добри практики и изяснява ролята на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Той няма официален правен статут и не въвежда нови норми, а помага на малки и средни и стартиращи предприятия да разбират и спазват съществуващите правила в областта на поверителността.

Цел на наръчника

Той описва основните принципи и задължения, дава примери за добра практика и пояснява на разбираем език.

Също така обяснява какво се случва, когато някой се оплаче и ролята и правомощията на КЗЛД.

  • Той има за цел да помогне на малките и средните и стартиращите предприятия да разберат и да се съобразят с Общия регламент относно защитата на личните данни и Закона за защита на личните данни.
  • Той съдържа отговорите на често задаваните въпроси, свързани със защитата на личните данни, както и с условията за съхранение на информацията.
  • Този наръчник няма формален статут или юридическа сила, не въвежда нови правила или нови регулации. GDPR съдържа „правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.
    С настоящия регламент се защитават основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.“
  • Този наръчник обобщава публикации, решения и становища на КЗЛД и решения на Европейския съд.
  • Той има за цел да помогне на малкия и среден и стартиращ бизнес да разбере напълно своите задължения и да се възползва от добрите практики.

Следването на този наръчник ще помогне да се гарантира спазването на GDPR, но самият наръчник не е задължителен.

Няма директни последици, ако не следвате указанията, освен ако това не доведе до нарушаване на GDPR.

Наръчникът излага нашето тълкуване на закона и нашия препоръчителен подход, но решенията във всяка отделна ситуация винаги трябва да отчитат конкретните обстоятелства.

За кого е този наръчник?

Наръчникът е предназначен за собствениците, но и служителите на малки и средни предприятия и стартиращи предприемачи. Специално стартиращият бизнес има по-голяма нужда от наръчници, когато планира политиките си и своите приходи и разходи.

Самите служители в малки и средни компании могат да разберат от наръчника защо трябва да правят някои неща. Това е важно, защото при нарушаване на GDPR отговорността е на администратора, т . е. работодателя, но той може да потърси компенсации от самия служител, нарушил фирмените правила.

Затова и собствениците, и служителите, трябва да прочетат наръчника.

Някои от текстовете са от значение за познаване на правата на всеки гражданин като субект на данни, т. е . лице, чиито данни се обработват.

GDPR съдържа доста изчерпателна информация за това и планираме да издадем отделен наръчник за правата на физическите лица, чиито лични данни някой обработва.

Наръчникът е разделен на три части.

Първата се доближава до жанра комикс, защото е под формата на диалог.

Втората е самото съдържание на наръчника, подредено според темите.

Третата е списък с източниците, въз основа на които са формулирани конкретните съвети към читателя.

Всяка от трите части може да се чете отделно, въпреки връзките между тях.

Наръчник за защита на личните данни за малки и стартиращи предприятия част 1 Приключенията на Диди и Али

Наръчник за защита на личните данни за малки и стартиращи предприятия част 2 Основни теми

Наръчник за защита на личните данни за малки и стартиращи предприятия част 3 Библиотека

Насоки относно прилагането и определянето на административните наказания „глоба“ или „имуществена санкция“ за целите на Регламент (ЕС) 2016/679

Насоки относно таргетиране (насочване) на потребителите на социални медии

Насоки относно ограничаване на правата на субекти на данни по чл. 23 от GDPR

Насоки за длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор относно това как да осигурят спазване на Регламент (ЕС) 2016/679

Формуляр на Уведомление за нарушаване на сигурността на данните на основание чл. 33 от Регламент (ЕС) 2016/679 или на основание чл. 67 от ЗЗЛД

Закон за защита на личните данни

Общ регламент относно защита на личните данни

Поправка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г.)