Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни е отменена

В „Държавен вестник“ брой 43,  от 25.5.2018 г. е публикувана Наредба за отменяне на Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (ДВ, бр. 14 от 2013 г.)

Цялата публикация „Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни е отменена“

Неделна разходка

Всяка неделя ще разказвам за неудачни идеи за прилагане на GDPR – някои направо смешни.
Тази седмица първо място печели НАП с идеята да допълни датата на раждане към ЕГН като идентификатор за проверка на здравния статус.

Цялата публикация „Неделна разходка“

Защо е нужно да бъде променен Законът за защита на личните данни?

Защо е нужно да бъде променен Законът за защита на личните данни, след като Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) се прилага директно?
Според съображение 153 на Регламент 2016/679 правото на държавите-членки следва да съвместява разпоредбите, уреждащи свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, включително за журналистически, академични, художествени или литературни цели, и правото на защита на личните данни. Обработването на лични данни единствено за журналистически цели или за академично, художествено или литературно изразяване подлежи на дерогации или освобождаване от изискванията на някои разпоредби на регламента, за да се съчетае при необходимост правото на защита на личните данни с правото на свобода на изразяване на мнение и свобода на информация, заложени в член 11 от Хартата на основните права на ЕС.

Цялата публикация „Защо е нужно да бъде променен Законът за защита на личните данни?“

До 30.05.2018 г. е удължен срокът на общественото обсъждане на промените в ЗЗЛД

Срокът на общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни е удължен до 30.05.2018 г.

Цялата публикация „До 30.05.2018 г. е удължен срокът на общественото обсъждане на промените в ЗЗЛД“

Представяне на GDPR

На 25 май 2018 г. започна прилагането на най-сериозната промяна в европейското законодателство в областта на неприкосновеността на личния живот – Общия регламент за защита на данните (GDPR). GDPR въвежда напълно нова гледна точка към информацията, която държавните институции, социалните медии и компаниите в ЕС съхраняват за всеки човек.

Какво представлява GDPR?

GDPR е нов регламент за защита на данните и неприкосновеността на личния живот, който се прилага във всички 28 държави-членки на ЕС.

Цялата публикация „Представяне на GDPR“