Правила на АП за водене на преговори с потенциални купувачи от 1995 г.

Правилата са приети на заседание на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация на 05.09.1995 г.  и влизат в сила от 12.09.1995 г.

Правила на АП за водене на преговори с потенциални купувачи от 1995 г.

Защо шефът на HR отдела не може да е DPO?

“Другите задачи и задължения на ДЛЗД не трябва да водят до конфликт на интереси. Първо, това означава, че ДЛЗД не може да заема длъжност в рамките на организацията, която ще го задължава да определя целите и средствата за обработването на лични данни. Поради специфичната организационна структура във всяка организация, този аспект трябва да се разглежда на база конкретен случай.”

Цялата публикация „Защо шефът на HR отдела не може да е DPO?“

Наистина ли сайтът ви не използва бисквитки (cookies)?

Институционалните сайтове вече отдавна не се съобразяват с образците, публикувани  по времето, когато имаше министерство на държавната администрация. Амбициозната задача за унифициране на бланки, формуляри, табели и визитки така и остана неизпълнена.

Вече дори не работят връзките към примерните сайтове за министерство, област и община http://identity.egov.bg/wps/portal/identity/e-communications/websites.

Цялата публикация „Наистина ли сайтът ви не използва бисквитки (cookies)?“

Неделна разходка 3

Всяка неделя обещах да разказвам за неудачни идеи за прилагане на GDPR – някои направо смешни. През седмицата ме изпревариха доста медии – те цитираха конкретно прессъбщение на Софийска градска прокуратура, което  липсва от сайта й, както и съобщение на сайта на Софийски градски съд, че „Търсенето по име на страна в секцията „Настоящи дела“ в сайта на Софийски градски съд считано от 23.04.2018 г. не е активно. Ограничението се въвежда съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, който ще се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 г.“

За сравнение потърсих решения на сайта на Европейския съд за правата на човека. Решенията са публикувани след 25 май. Има си имена, дата и място на раждане.

Погледнах и сайта на Еuropol за издирвани лица- https://eumostwanted.eu/bg.

Няма драматични съобщения и ограничения. И обяснението е просто – регулациите в областта на личните данни не действат от 25 май – съществуват от доста време преди България да стане член на ЕС.

Британски наръчник помага за прилагането на GDPR от администраторите на лични данни на деца

Children and the GDPR

Добра практика е да се чуят самите деца, когато се подготвяте за обработка на лични данни. Това се казва в специалния наръчник  на ICO, британския еквивалент на Комисията за защита на личните данни. Наръчникът препоръчва използването на фокус групи, в които да се получи обратна връзка от децата.  Това може да ви помогне да идентифицирате рисковете, да изградите защита и да оцените доколко сте разбираеми, както и да имате възможност да тествате вашата система или продукт с крайни потребители, се казва в наръчника.

Европейският парламент гласува правила за дроновете, за да защити личния живот и за да въведе норми за безопасност на въздушното движение

На 11 юни Европейският парламент ще обсъди, а на 12 ще гласува нови правила за авиационната безопасност, които включват разпоредби за дроновете. След като влезе в сила новото законодателство, Европейската комисия ще прецизира техническите изисквания с акт за изпълнение.

Цялата публикация „Европейският парламент гласува правила за дроновете, за да защити личния живот и за да въведе норми за безопасност на въздушното движение“

Съдът на ЕС: Администраторът на фен страница във Facebook отговаря като администратор на данни съвместно с Facebook за обработката на данните на посетителите на своята страница

На 5 юни бе публикувано Решение по дело C-210/16 на Съда на ЕС, свързано в тълкуването на Директива 95/46/ЕО за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни. Искането е постъпило в съда на 14 април 2016 г. Директива 95/46/EО бе отменена с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

Цялата публикация „Съдът на ЕС: Администраторът на фен страница във Facebook отговаря като администратор на данни съвместно с Facebook за обработката на данните на посетителите на своята страница“

Кога не е необходимо да се извърши „Оценка на въздействието“?

„Ако сте малко дружество, което управлява заплатите на служителите и списък на клиентите, не е необходимо да правите оценка на въздействието върху защитата на данните за тези операции за обработване.“

Цялата публикация „Кога не е необходимо да се извърши „Оценка на въздействието“?“

FRA публикува актуален наръчник по европейско право за защита на данните

Агенцията на ЕС за основните права (FRA), намираща се във Виена, публикува наръчник по европейско право за защита на данните. Сериозният обзор на законодателството съдържа и примери от практиката на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека.

Handbook

Цялата публикация „FRA публикува актуален наръчник по европейско право за защита на данните“